AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

Ing. Alena Chládková, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
AG vzdělávací agentura
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Pracovněprávní aktuality

1. července 2024

ZMĚNA V KATALOGU PRACÍ

Nařízením vlády č. 164/2024 Sb. došlo (až na výjimky) s účinností od 1. 7. 2024 ke změně mj. nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tedy právního předpisu, podle kterého zařazuje zaměstnavatele odměňující své zaměstnance platem do příslušné platové třídy.

Jak vysvětluje MPSV v odůvodnění svého návrhu, cílem změny je katalog prací ve veřejných službách a správě „doplňovat o nové práce a správní činnosti, aktualizovat jejich formulace a zařazení do jiných platových tříd nebo vypustit ty práce a činnosti, které se již nevykonávají“. Upozornit lze třeba na nově vložený a definovaný díl 1.03 Informační a komunikační systémy, který reaguje na aktuální změny ve struktuře a rozpětí platových tříd nových povolání v oblasti informačních a komunikačních systémů.


1. července 2024

ZMĚNY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI

Zákonem č. 408/2023 Sb. došlo s účinností od 1. 7. 2024 k dalším změnám v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“), zejména pak v oblasti zaměstnávání cizinců.

Nově je zaměstnavatel dle § 87 odst. 4 ZOZ povinen informovat místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o tom, že nastoupil do zaměstnání nebo k výkonu práce na území České republiky občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2 ZOZ), rodinný příslušník občana České republiky uvedený v ustanovení § 3 odst. 3 ZOZ, cizinec uvedený v ustanovení § 98 písm. a) až e) a j) a l) až s) a v § 98a, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta, a o dalších navazujících skutečnostech (mj. o tom, že takové zaměstnání nebo výkon práce skončily), zásadně a pouze dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené Úřadem práce nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou stanovenou ve vyhlášce MPSV . K jiným způsobům oznámení se nebude vůbec přihlížet. MPSV tyto způsoby specifikovalo ve vyhlášce č. 117/2024 Sb.

Do výčtu cizinců, kteří dle § 98 ZOZ k zaměstnání nebo k výkonu práce na území České republiky nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu, patří dle nově vloženého písmene u) cizinec, který „je občanem státu uvedeného na seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta“ . Seznam těchto států stanovila vláda svým nařízením č. 158/2024 Sb.


26. března 2024

DALŠÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NA OBZORU

Změn může zákoník práce doznat i v druhé polovině letošního roku. Vláda už projednala návrh novely uvedeného právního předpisu, která má mj. zrušit povinnost zaměstnavatele k vypracování písemného rozvrhu čerpání dovolené (viz ustanovení § 217 odst. 1 ZP), zavést valorizační mechanismus minimální mzdy (viz ustanovení § 111 ZP) a nabídnout řešení pro kolektivní vyjednávání v situaci, kdy u zaměstnavatele působí více odborových organizací a neexistuje mezi nimi shoda (viz ustanovení § 24 odst. 2 ZP).

O všech změnách Vás budeme podrobně informovat na svých seminářích a webinářích.


25. března 2024

KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK ZASE JINAK

Od 1. 7. 2024 budou mít zaměstnavatelé povinnost oznámit územní správě sociálního zabezpečení zaměstnání fyzické osoby na základě dohody o provedení práce a údaje s tím související.

S velkou pravděpodobností dojde ale ke změně co do odvodu pojistného z příjmů z tohoto pracovněprávního vztahu. Směřuje k tomu pozměňovací návrh k nesouvisejícímu sněmovnímu tisku č. 570 obsahujícímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle tohoto pozměňovacího návrhu by se postupovalo od 1. 1. 2025 jinak (přijaté změny by tak byly až na výjimky přepracovány a odloženy až na začátek příštího roku).

Novela má zavést režim tzv. oznámené dohody. Pokud zaměstnavatel jako první oznámí ČSSZ svůj záměr tento režim využít, bude se účast jeho zaměstnance na dohodu o provedení práce posuzovat ve vztahu k rozhodné částce 25 % příslušné průměrné mzdy, ať už je to na základě jedné takové dohody, nebo jich bude více. U ostatních zaměstnavatelů, kteří zaměstnají v témže měsíci téhož zaměstnance na dohodu o provedení práce, se účast na nemocenském pojištění bude vztahovat ke standardní rozhodné částce.


7. ledna 2024

ZMĚNY V PŘEDPISECH O ZAMĚSTNANOSTI A DALŠÍCH ZÁKONECH

Pod číslem 408/2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOZ“), a další související zákony. Tyto změny mají vazbu především na právní úpravu agenturního zaměstnávání, ale na základě pozměňovacích návrhů se změny dotkly i jiných záležitostí - vymezení definice nelegální práce, nahlašování volných pracovních míst, kontrolní činnosti apod.

O těchto a dalších změnách Vás budeme podrobně informovat na seminářích a webinářích AG vzdělávací agentury.


5. ledna 2024

PRODLOUŽENÍ TZV. DOČASNÉ OCHRANY

S ohledem na pokračující válečný konflikt na Ukrajině a časové omezení dočasné ochrany jako speciálního důvodu zejména ukrajinských uprchlíků k pobytu na území České republiky (do 31. 3. 2024), dojde na základě zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2023 k jejímu prodloužení do konce března 2025.

Nadále platí, že se na uvedené osoby nahlíží dle předpisů o zaměstnanosti jako na cizince s trvalým pobytem na území České republiky, kteří tak nepotřebují k výkonu práce žádné povolení.


4. ledna 2024

NEVYČERPANÁ DOVOLENÁ U UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ

Zákonem č. 418/2023 Sb. byly začátkem letošního roku změněny zákony týkající se územních samosprávných celků, mj. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

V této souvislosti bylo změněno především ustanovení § 73 zákona o obcích a zavedena automatická valorizace odměny uvolněného člena zastupitelstva obce, resp. maximální výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce, pokud se zastupitelstvo rozhodlo neuvolněným členům zastupitelstva obce takovou odměnu přiznat.

Předmětem novely jsou ovšem i další věci, mj. změna v ustanovení § 81a odst. 6 zákona o obcích, které se týká postupu obce ve vztahu k nevyčerpané dovolené při skončení výkonu funkce uvolněného zastupitele, který je ke dni takového ukončení v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Nově obec uvolněnému zastupiteli nevyčerpanou část dovolené za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení výkonu funkce, automaticky proplatí náhradou a k zaměstnavateli nic nepřechází.


30. prosince 2023

MINIMÁLNÍ MZDA A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dojde jako již tradičně ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 396/2023.

Měsíční minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu (plný pracovní úvazek) se zvýší z částky 17.300 Kč na částku 18.900 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 103,80 Kč na částku 112,50 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní pracovní doby se tato sazba přepočítává).

Stejně jako v minulosti nedošlo k analogickému zvýšení všech nejnižších úrovní zaručené mzdy. Stalo se tak pouze v 1., 2., 3. a 8. skupině prací. U 4. až 7. skupiny prací se nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2024 nezvýšily.


10. listopadu 2023

ZMĚNY V PRACOVNÍM VOLNU K ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE NA AKCÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŽ

S účinností od 1. 1. 2024 dojde na základě zákona č. 321/2023 Sb. ke změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v té souvislosti též zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpis. Změny se dotknou konkrétně právní úpravy překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu v podobě jeho vybraných činností na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež – viz v současné době ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce.

Z přijatých změn lze upozornit především na nové vymezení rozsahu pracovního volna, které je placené (a poskytnutou náhradu si může nechat zaměstnavatel refundovat od místně příslušné OSSZ). Bude jím počet hodin odpovídající týdenní pracovní době zaměstnance.

Pozornost zaslouží také to, že za hodinu pracovního volna bude zaměstnavatel platit částku představující průměrný hodinový výdělek zaměstnance, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy vždy vyhlásí MPSV sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů, přičemž tato částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru


19. září 2023

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UŽ ZNÁ SVOJI ÚČINNOST

Pod číslem 281/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována velká novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jde o novelu, která implementuje důležité evropské směrnice a výrazným způsobem ovlivní praxi zaměstnavatelů (mj. v oblasti zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, při výkonu práce na dálku nebo v souviSlosti s prací přesčas ve zdravotnictví).

Je již jasné, že zmíněná novela nabude účinnosti ve valné většině změn ke dni 1. 10. 2023. Pár změn (např. možný vznik práva na dovolenou u dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) "posečká" s účinností až ke dni 1. 1. 2024.

Všemi těmito změnami se budeme zabývat na svých seminářích nebo webinářích.


21. června 2023
NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Ke dni 1. 8. 2023 nabyde účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů stejně jako zákon k němu doprovodný. Ve Sbírce zákonů byly zákony publikovány pod čísly 171/2023 a 172/2023..

Účelem zákona je především ochránit oznamovatele možného protiprávního jednání před odvetným opatřením a nastavit podmínky pro podávání takových oznámení. Týká se to samozřejmě též vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Až na výjimky budou mít zaměstnavatelé, kteří k prvnímu dni příslušného kalenářního roku zaměstnávali alespoň 50 zaměstnanců, povinnost zavést tzv. vnitřní oznamovací systém a určit k tomu příslušnou osobu, která se bude podanými oznámeními zabývat.

Vše podstatné k této nové právní úpravě Vám řekne náš lektor, doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., na webináři, který jsme pro Vás za tímto účelem připravili. Více v rubrice Webináře.


1. dubna 2023

ZVÝŠENÍ PRŮMĚRNÉ CENY ELEKTŘINY PRO ÚČELY CESTOVNÍCH NÁHRAD

Pod číslem 85/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

S účinností od 1. 4. 2023 byla mimořádně zvýšena průměrná cena elektřiny pro účely cestovních náhrad, a to z částky 6,00 Kč na částku 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu.