AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Pracovněprávní aktuality

3. května 2021

PRODLOUŽENÍ OBDOBÍ POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘI KARANTÉNĚ

Pod číslem 182/2021 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Změna spočívá v tom, že období, ve kterém je zaměstnavatel případně povinen platit zaměstnanci v období prvních 14 dnů nařízené karantény vedle náhrady též mimořádné příspěvek, se prodlužuje až do konce června 2021..


19. dubna 2021

PRODLOUŽENÍ UZNATELNÉHO OBDOBÍ V RÁMCI PROGRAMU ANTIVIRUS

Na svém jednání dne 19. 4. 2021 rozhodla vláda o prodloužení uznatelného období v rámci cíleného programu na podporu zaměstnanosti „Antivirus“ (režim A i B) až do konce května 2021. I nadále tedy mohou zaměstnavatelé žádat na základě dohody s Úřadem práce České republiky o příspěvek na úhradu nákladů spočívajících v náhradě mzdy vyplacené zaměstnancům za dobu příslušných překážek v práci v souvislosti s pandemií koronaviru Covid-19. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz.


28. prosince 2020

ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ

Nařízením vlády č. 603/2020 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke změně nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nakonec byla ze dvou původně plánovaných variant přijata ta „úspornější“, která zvýšila platové tarify pouze u zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby a pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků (o 10 %) a u pedagogických pracovníků (o 4 %). Změněny tak byly stupnice platových tarifů označované jako platové tabulky č. 2, 3 a 4.


27. listopadu 2020

MINIMÁLNÍ MZDA A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2021

S účinností od 1. 1. 2021 dojde jako již tradičně ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 487/2020.

Měsíční minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu (plný pracovní úvazek) se zvýší z částky 14.600 Kč na částku 15.200 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 87,30 Kč na částku 90,50 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní pracovní doby se tato sazba přepočítává). Analogicky se zvýší též měsíční a hodinové sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy.


30. října 2020

MIMOŘÁDNÝ ZÁKON KE KRIZOVÉMU OŠETŘOVNÉMU

Pod číslem 438/2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně jako tomu bylo na jaře u zákona č. 133/2020 Sb., je účelem tohoto zákona reagovat mj. na uzavření školy či školského zařízení nebo nařízení karantény dítěti nebo dalším osobám v souvislosti s onemocněním způsobeným novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2.

Oproti jarnímu období nedosáhnou ale na tzv. krizové ošetřovné až na výjimky osoby pečující o dítě ve věku 10 let a starší. Výše ošetřovného za kalendářní den má činit po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii 70 % denního vyměřovacího základu, u zaměstnance v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou (plným pracovním úvazkem) však nejméně 400 Kč za kalendářní den (u zaměstnance s kratší pracovní dobou se tento minimální limit poměrně sníží).

Podle tohoto zákona se bude postupovat i při posuzování nároků na ošetřovné za období od 5. 10. 2020 do dne nabytí jeho účinnosti. Ošetřovné vyplacené za kalendářní dny v období ode dne 5. 10. 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona v nižší výši, než je výše ošetřovného stanovená tímto zákonem, se bez žádosti doplatí do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bližší informace lze nalézt na stránkách MPSV www.mpsv.cz a dozvíte se o nich též na našich webinářích.


16. října 2020

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Dne 16. 10. 2020 přijala vláda krizové opatření (jde o její usnesení č. 1049, ve Sbírce zákonů vyšlo pod číslem 418/2020), kterým řeší otázku provádění některých pracovnělékařských prohlídek a platnosti lékařských posudků v době nouzového stavu, případně po určitou dobu po jeho skončení. Jde o reakci na to, že mnozí poskytovatelé pracovnělékařských služeb s ohledem na stávající situaci odmítají – podobně jako na jaře – pracovnělékařské prohlídky provádět.

Ze znění usnesení vlády zjednodušeně řečeno vyplývá, že v některých případech lze posouzení zdravotní způsobilosti k práci v rámci vstupní lékařské prohlídky dočasně nahradit čestným prohlášením uchazeče o zaměstnání a že se neprovádějí periodické lékařské prohlídky (prodlužuje se platnost lékařských posudků, které by jinak skončily). K provedení těchto prohlídek dojde později, po skončení nouzového stavu.


28. srpna 2020

PODPORA V DOBĚ ČÁSTEČNÉ ZAMĚSTNANOSTI

Od listopadu 2020 se plánuje jiný způsob podpory zaměstnávání než z cíleného programu „Antivirus“. Do vnějšího připomínkového řízení poslalo MPSV návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Jejím prostřednictvím má být zrušena doposud neaktivovaná právní úprava příspěvku v době částečné nezaměstnanosti dle ustanovení § 115 zmíněného zákona a do nově vložených ustanovení § 120a až § 120f stejného právního předpisu se dostane právní úprava podpory v době částečné zaměstnanosti.

Návrh novely počítá s tím, že příjemcem této podpory od Úřadu práce bude skrze svého zaměstnavatele zaměstnanec v pracovním poměru, pokud budou splněny stanovené podmínky (a těch nebude málo), a to po podpůrčí dobu maximálně 9 měsíců. Do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, má být v té souvislosti doplněno nové ustanovení § 209a, dle kterého nebude zaměstnanci při překážkách v práci podle ustanovení § 207 až § 209 zákoníku práce příslušet od zaměstnavatele náhrada mzdy po dobu, po kterou mu bude příslušet výše popsaná podpora v době částečné zaměstnanosti.

Dá se předpokládat, že než bude předložen ke schválení Poslanecké sněmovně, projde návrh ještě určitými změnami. O jeho dalším vývoji Vás budeme včas informovat.


26. června 2020

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE VE SBÍRCE ZÁKONŮ

Pod číslem 285/2020 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Změny mají rozdělenou účinnost od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021.

O změnách (včetně přijatých pozměňovacích návrhů) jsme Vás informovali na svých červnových seminářích a budeme v tom pokračovat i na těch podzimních - viz rubrika Semináře.


28. dubna 2020

MIMOŘÁDNÉ ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY, PLATU A DALŠÍCH POSTIŽITELNÝCH PŘÍJMŮ

Na základě zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, došlo s účinností od 24. 4. 2020 k dalším změnám v oblasti srážek ze mzdy, platu a dalších postižitelných příjmů. Hlavní změna spočívá v doplnění ustanovení § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, o nový odstavec 4, který upravuje postup při srážkách z odstupného. Vypočítávají se zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného). Účelem této změny je, aby se nezabavitelná částka (tj. částka, která nesmí být povinnému sražena) a částky na ní navázané počítaly nikoliv jednou z celého odstupného, ale postupně podle násobků průměrného měsíčního výdělku, z nichž byla (minimální) výše odstupného odvozena.

Předmětem mimořádného zákona se stala též změna ustanovení § 317 odst. 2 občanského soudního řádu spočívající v tom, že mezi příjmy, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (tj. ani srážkami, ani přikázáním pohledávky), nepatří výslovně daňový bonus.


14. dubna 2020

BEZDLUŽNOST JAKO PODMÍNKA PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Dnešního dne nabyl účinnosti zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

V jeho § 4 je stanoveno, že "Pro účely poskytování příspěvků v rámci cíleného programu podle § 120 zákona o zaměstnanosti schváleného vládou se po dobu uvedenou v § 1 odst. 2 splnění podmínky podle § 118 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nevyžaduje". Jde konkrétně o podmínku bezdlužnosti zaměstnavatele v době trvání krizových opatření vlády nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta už nyní pro účely získání příspěvku v rámci programu "Antivirus" vyžadována není.


2. dubna 2020

CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI "ANTIVIRUS"

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda cílený program podpory zaměstnanosti s názvem "Antivirus", jehož cílem je kompenzovat zaměstnavatelům ze mzdové sféry náklady vynaložené jimi na náhradě mzdy při překážkách v práci v souvislosti s pandemií koronaviru, a to formou finančního příspěvku od Úřadu práce.

V návaznosti na to zveřejnilo MPSV na svých webových stránkách manuál, kterým upřesňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku a popisuje, jak má zaměstnavatel postupovat, aby příspěvek získal.


27. března 2020

MIMOŘÁDNÉ ÚPRAVY V OBLASTI OŠETŘOVNÉHO

Dnešního dne byl pod číslem 133/2020 Sb. publikován zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními. Tento zákon přináší důležité věci pro zaměstnance, kteří nechodí do zaměstnání, protože pečují o dítě v důsledku uzavření škol v návaznosti na pandemii koronaviru.

Zaměstnanec nyní dosáhne na ošetřovné i při péči o dítě ve věku 10 let a starší, které ale ještě nedovršilo 13 let věku. Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat uzavření školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Zaměstnancům jako poživatelům dávky bude ošetřovné zaplaceno samozřejmě i zpětně. Navíc v uvedené době se mohou rodiče v péči o dítě i vícekrát vystřídat.


23. března 2020

DŮLEŽITÉ MATERIÁLY PRO ZAMĚSTNAVATELE V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU

Pandemie koronaviru má zásadní dopady též do oblasti pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé proto uvítají jakýkoliv materiál či informace, které jim pomohou se v nelehké situaci zorientovat.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na materiál MPSV s názvem "Pracovněprávní desatero v boji s koronavirem" publikovaný na jeho webových stránkách www.mpsv.cz. V něm dotčené ministerstvo přehledně uvádí jednotlivé případy překážek v práci, které mohou nastat, ať už na straně zaměstnavatele, nebo zaměstnance, včetně toho, na náhradu v jaké výši má zaměstnanec právo.

Pozornost si zaslouží též webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. Na nich zaměstnavatelé najdou mj. stanovisko ministerstva nebo Společnosti pracovního lékařství ČLS k pracovnělékařským prohlídkám v době nouzového stavu.

Přejeme Vám zdraví a věříme, že společnými silami všechny překážky (nejen ty pracovněprávní) překonáme.


11. března 2020

OZNÁMENÍ V SOUVISLOSTI S HROZBOU ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM

Chceme Vás ubezpečit, že se při konání seminářů pod hlavičkou naší vzdělávací agentury budeme řídit mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví o zákazu hromadných akcí s účastí více než 100 osob ve stejném čase, jakož i doporučeními pro prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobenéHO novým koronavirem SARS-CoV-2.

Nemusíte se proto obávat navštívit námi pořádané semináře a rádi Vás na nich i v této nelehké době uvidíme.


9. března 2020

ZMĚNY V OBLASTI SRÁŽEK ZE MZDY A JINÝCH POSTIŽITELNÝCH PŘÍJMŮ

V dohledné době se zásadním způsobem změní parametry pro výpočet srážek ze mzdy, platu a jiných postižitelných příjmů. Stane se tak prostřednictvím dvou novel příslušných právních předpisů.

Nařízením vlády č. 61/2020 Sb. bude s účinností od 1. 4. 2020 zvýšena částka životního minima jednotlivce, a to na 3.860 Kč. Tím se automaticky zvýší též nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena.

S účinností od 1. 7. 2020 dojde na zákaldě nařízení vlády č. 62/2020 Sb. k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, protože její výše se bude odvozovat nově nikoliv ze dvou třetin, ale tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na osobu povinného. Z této nezabavitelné částky se vypočítává částka, která nemůže být povinnému sražena z důvodu poskytování výživného jiné osobě. Na tuto osobu se bude nově započítávat jedna třetina (namísto dosavadní jedné čtvrtiny).


1. ledna 2020

KRÁSNÝ, POHODOVÝ A VŽDY AKTUÁLNÍ ROK 2020!


31. prosince 2019

TUZEMSKÉ STRAVNÉ PRO ROK 2020

Zvýšení se od začátku roku 2020 dočkají též sazby tuzemského stravného. Pro zaměstnavatele odměňujícího mzdou platí dle ustanovení § 2 nové vyhlášky č. 358/2019 Sb., že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle ustanovení § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši (v závorce je pak uvedena maximální sazba pro platovou sféru, která má pro tzv. podnikatelskou sféru význam z pohledu daňového):a) 87 Kč (až 103 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 131 Kč (až 158 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, a c) 206 Kč (až 246 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


27. prosince 2019

SRÁŽKY ZE MZDY A JINÝCH POSTIŽITELNÝCH PŘÍJMŮ

S účinností od 1. 1. 2020 dojde ke změně výše normativních nákladů na bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory, a to nařízením vlády č. 349/2019 Sb. To ovlivní údaje, které potřebuje znát zaměstnavatel při srážkách ze mzdy, platu a jiných postižitelných příjmů zaměstnance.