AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

Ing. Alena Chládková, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
AG vzdělávací agentura
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Pracovněprávní aktuality

10. listopadu 2023

ZMĚNY V PRACOVNÍM VOLNU K ČINNOSTI ZAMĚSTNANCE NA AKCÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŽ

S účinností od 1. 1. 2024 dojde na základě zákona č. 321/2023 Sb. ke změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a v té souvislosti též zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpis. Změny se dotknou konkrétně právní úpravy překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu v podobě jeho vybraných činností na táborech a sportovních soustředěních pro děti a mládež – viz v současné době ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce.

Z přijatých změn lze upozornit především na nové vymezení rozsahu pracovního volna, které je placené (a poskytnutou náhradu si může nechat zaměstnavatel refundovat od místně příslušné OSSZ). Bude jím počet hodin odpovídající týdenní pracovní době zaměstnance.

Pozornost zaslouží také to, že za hodinu pracovního volna bude zaměstnavatel platit částku představující průměrný hodinový výdělek zaměstnance, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy vždy vyhlásí MPSV sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů, přičemž tato částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru


19. září 2023

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UŽ ZNÁ SVOJI ÚČINNOST

Pod číslem 281/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována velká novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jde o novelu, která implementuje důležité evropské směrnice a výrazným způsobem ovlivní praxi zaměstnavatelů (mj. v oblasti zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, při výkonu práce na dálku nebo v souviSlosti s prací přesčas ve zdravotnictví).

Je již jasné, že zmíněná novela nabude účinnosti ve valné většině změn ke dni 1. 10. 2023. Pár změn (např. možný vznik práva na dovolenou u dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) "posečká" s účinností až ke dni 1. 1. 2024.

Všemi těmito změnami se budeme zabývat na svých seminářích nebo webinářích.


21. června 2023

ZRUŠENÍ ZDRAVOTNÍCH PRŮKAZŮ

Jednou z povinností zaměstnanců vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost (např. provozování stravovacích služeb nebo provozování holičství a kadeřnictví) je mít zdravotní průkaz, který před zahájením takové činnosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Od 1. 7. 2023 už tomu tak nebude. Novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2023, byla povinnost mít zdravotní průkaz bez náhrady zrušena. Zmínka o něm vypadla proto též z ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


21. června 2023
NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Ke dni 1. 8. 2023 nabyde účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů stejně jako zákon k němu doprovodný. Ve Sbírce zákonů byly zákony publikovány pod čísly 171/2023 a 172/2023..

Účelem zákona je především ochránit oznamovatele možného protiprávního jednání před odvetným opatřením a nastavit podmínky pro podávání takových oznámení. Týká se to samozřejmě též vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Až na výjimky budou mít zaměstnavatelé, kteří k prvnímu dni příslušného kalenářního roku zaměstnávali alespoň 50 zaměstnanců, povinnost zavést tzv. vnitřní oznamovací systém a určit k tomu příslušnou osobu, která se bude podanými oznámeními zabývat.

Vše podstatné k této nové právní úpravě Vám řekne náš lektor, doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., na webináři, který jsme pro Vás za tímto účelem připravili. Více v rubrice Webináře.


1. dubna 2023

ZVÝŠENÍ PRŮMĚRNÉ CENY ELEKTŘINY PRO ÚČELY CESTOVNÍCH NÁHRAD

Pod číslem 85/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

S účinností od 1. 4. 2023 byla mimořádně zvýšena průměrná cena elektřiny pro účely cestovních náhrad, a to z částky 6,00 Kč na částku 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu.


1. dubna 2023

NOVÁ OZNAMOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

Aby mohli zaměstnavatelé i nadále zaměstnávat legálně cizince s (prodlouženou) dočasnou ochranou a na tyto cizince bylo z hlediska předpisů o zaměstnanosti pořád nahlíženo jako na ty, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a k výkonu práce tedy nepotřebují žádné povolení, muselo dojít též ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, jehož platnost byla omezena do 31. 3. 2023. Ke změně došlo s účinností od 1. 4. 2023 zákonem č. 75/2023 Sb.

Nezůstalo ale jen u prodloužení platnosti zákona do 31. 3. 2024. Novela přinesla i některé nové povinnosti při zaměstnávání cizinců (ukrajinských uprchlíků) s dočasnou ochranou. Do ustanovení § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byly doplněny nové odstavce 3 a 4, dle kterých je zaměstnavatel povinen nahlásit nástup zaměstnance s dočasnou ochranou „v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce, do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou, kterou vede Česká správa sociálního zabezpečení, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění“. Stejná povinnost a lhůta se vztahuje také na změnu nebo skončení takového zaměstnání.

Jejich nedodržení může být stiženo pokutou za přestupek dle ustanovení § 140 odst. 1 písm. d) a odst. 4 písm. d) zákona o zaměstnanosti až do výše 100.000 Kč.


1. dubna 2023

VÝŠE ROČNÍ HRUBÉ MZDY PRO ÚČELY TZV. MODRÉ KARTY

Na území České republiky může cizinec pobývat a pracovat mj. na základě tzv. modré karty. Jde o dokument, který spojuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem. Modrá karta je určena pro vysoce kvalifikované občany třetích zemí. Za vysokou kvalifikaci se pro tento účel považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

Jednou z náležitostí, kterou musí cizinec žádající o vydání modré karty doložit, je pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednaná „na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy“ vyhlášené sdělením MPSV.

Na základě sdělení MPSV vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2023 platí, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2022 ve výši 40.353 Kč činí pro období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 průměrná hrubá roční mzda v České republice částku 484.236 Kč.


3. ledna 2023

NOVELA VYHLÁŠKY O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Ministerstvo zdravotnictví vydalo a pod číslem 452/2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novely nabyly ke dni 1. 1. 2023 účinnosti pro zaměstnavatele důležité změny v oblasti pracovnělékařských služeb.

Namátkou lze zmínit změnu frekvence dohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovištích zaměstnavatele, fakultativnost provádění periodických lékařských prohlídek u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou dle kategorizace prací v I. a II. kategorii nebo vypuštění některých rizik ohrožení zdraví (nově profesních rizik), např. ve vztahu k tzv. řidičům referentům.

Také těmito změnami se budou naši lektoři zabývat na našich seminářích a webinářích.


1. ledna 2023

ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ

Začátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Změnové nařízení vlády bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod číslem 464/2022.

Obsahem novely vůbec není (procentuální) zvýšení platových tarifů. Vláda tak realizovala avizované tvrzení, že k žádné klasické změně tzv. platových tabulek co do jejich výše začátkem letošního roku nedojde.

Změny se týkají odpočtu let pro účely tzv. započitatelné praxe a platového zařazení manželský poradců a rodinných poradců a akademických pracovníků státních vysokých škol. Více se dozvíte na našich seminářích a webinářích.


30. prosince 2022

MINIMÁLNÍ MZDA A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2023

S účinností od 1. 1. 2023 dojde jako již tradičně ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 465/2022.

Měsíční minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu (plný pracovní úvazek) se zvýší z částky 16.200 Kč na částku 17.300 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 96,40 Kč na částku 103,80 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní pracovní doby se tato sazba přepočítává).

Jako nestandardní (a vláda to zdůvodnila snahou reagovat na neutěšenou ekonomickou situaci) se jeví skutečnost, že oproti minulosti nedošlo k analogickému zvýšení všech nejnižších úrovní zaručené mzdy. Stalo se tak pouze v I. skupině prací (částky korespondují s minimální mzdou) a v poslední 8. skupině prací (z částky 32.400 Kč na 34.600 Kč za měsíc, resp. z částky 192,80 Kč na 207,60 Kč za hodinu). U 2. až 7. skupiny prací se nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2023 nezvýšily.


1. prosince 2022

OTCOVSKÁ DOVOLENÁ A ELEKTRONIZACE KARANTÉNY

Na základě zákona č. 358/2022 Sb. došlo s účinnstí od 1. 12. 2022 k důležitým změnám v právní úpravě dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovské). V té souvislosti bylo do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, doplněno nové ustanovení § 195a, dle kterého přísluší zaměstnanci po dobu čerpání této dávky nově otcovská dovolená.

Další důležitou změnou, kterou novela přinesla, je elektronizace karantény. Orgány nemocenského pojištění jsou nově stejně jako u dočasné pracovní neschopnosti povinny sdělovat zaměstnavateli na jeho žádost elektronickou cestou informaci o nařízené karanténě..

O všem vás budeme informovat na svých seminářích a webinářích.


1. září 2022

ZVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V 1. PLATOVÉ TABULCE

S účinností od 1. 9. 2022 došlo na základě změnového nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ke zvýšení platových tarifů ve stupnici (platové tabulce) č. 1 dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o 10 %. Zvýšení se týká např. úředníků územních samosprávných celků nebo nepedagogických pracovníků.