AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

Ing. Alena Chládková, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
AG vzdělávací agentura
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Pracovněprávní aktuality

1. dubna 2023

ZVÝŠENÍ PRŮMĚRNÉ CENY ELEKTŘINY PRO ÚČELY CESTOVNÍCH NÁHRAD

Pod číslem 85/2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.

S účinností od 1. 4. 2023 byla mimořádně zvýšena průměrná cena elektřiny pro účely cestovních náhrad, a to z částky 6,00 Kč na částku 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu.


1. dubna 2023

NOVÁ OZNAMOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

Aby mohli zaměstnavatelé i nadále zaměstnávat legálně cizince s (prodlouženou) dočasnou ochranou a na tyto cizince bylo z hlediska předpisů o zaměstnanosti pořád nahlíženo jako na ty, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, a k výkonu práce tedy nepotřebují žádné povolení, muselo dojít též ke změně zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, jehož platnost byla omezena do 31. 3. 2023. Ke změně došlo s účinností od 1. 4. 2023 zákonem č. 75/2023 Sb.

Nezůstalo ale jen u prodloužení platnosti zákona do 31. 3. 2024. Novela přinesla i některé nové povinnosti při zaměstnávání cizinců (ukrajinských uprchlíků) s dočasnou ochranou. Do ustanovení § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byly doplněny nové odstavce 3 a 4, dle kterých je zaměstnavatel povinen nahlásit nástup zaměstnance s dočasnou ochranou „v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce, do evidence zaměstnanců s dočasnou ochranou, kterou vede Česká správa sociálního zabezpečení, a to ve lhůtě do 8 kalendářních dnů ode dne nástupu zaměstnance s dočasnou ochranou do zaměstnání způsobem podle § 94 zákona o nemocenském pojištění“. Stejná povinnost a lhůta se vztahuje také na změnu nebo skončení takového zaměstnání.

Jejich nedodržení může být stiženo pokutou za přestupek dle ustanovení § 140 odst. 1 písm. d) a odst. 4 písm. d) zákona o zaměstnanosti až do výše 100.000 Kč.


1. dubna 2023

VÝŠE ROČNÍ HRUBÉ MZDY PRO ÚČELY TZV. MODRÉ KARTY

Na území České republiky může cizinec pobývat a pracovat mj. na základě tzv. modré karty. Jde o dokument, který spojuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem. Modrá karta je určena pro vysoce kvalifikované občany třetích zemí. Za vysokou kvalifikaci se pro tento účel považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

Jednou z náležitostí, kterou musí cizinec žádající o vydání modré karty doložit, je pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednaná „na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy“ vyhlášené sdělením MPSV.

Na základě sdělení MPSV vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 74/2023 platí, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2022 ve výši 40.353 Kč činí pro období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 průměrná hrubá roční mzda v České republice částku 484.236 Kč.


3. ledna 2023

NOVELA VYHLÁŠKY O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Ministerstvo zdravotnictví vydalo a pod číslem 452/2022 byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. Na základě této novely nabyly ke dni 1. 1. 2023 účinnosti pro zaměstnavatele důležité změny v oblasti pracovnělékařských služeb.

Namátkou lze zmínit změnu frekvence dohledu poskytovatele pracovnělékařských služeb na pracovištích zaměstnavatele, fakultativnost provádění periodických lékařských prohlídek u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou dle kategorizace prací v I. a II. kategorii nebo vypuštění některých rizik ohrožení zdraví (nově profesních rizik), např. ve vztahu k tzv. řidičům referentům.

Také těmito změnami se budou naši lektoři zabývat na našich seminářích a webinářích.


1. ledna 2023

ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ

Začátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Změnové nařízení vlády bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod číslem 464/2022.

Obsahem novely vůbec není (procentuální) zvýšení platových tarifů. Vláda tak realizovala avizované tvrzení, že k žádné klasické změně tzv. platových tabulek co do jejich výše začátkem letošního roku nedojde.

Změny se týkají odpočtu let pro účely tzv. započitatelné praxe a platového zařazení manželský poradců a rodinných poradců a akademických pracovníků státních vysokých škol. Více se dozvíte na našich seminářích a webinářích.


30. prosince 2022

MINIMÁLNÍ MZDA A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY PRO ROK 2023

S účinností od 1. 1. 2023 dojde jako již tradičně ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 465/2022.

Měsíční minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu (plný pracovní úvazek) se zvýší z částky 16.200 Kč na částku 17.300 Kč a minimální mzda za hodinu z částky 96,40 Kč na částku 103,80 Kč (pro stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin; pro jiné délky stanovené týdenní pracovní doby se tato sazba přepočítává).

Jako nestandardní (a vláda to zdůvodnila snahou reagovat na neutěšenou ekonomickou situaci) se jeví skutečnost, že oproti minulosti nedošlo k analogickému zvýšení všech nejnižších úrovní zaručené mzdy. Stalo se tak pouze v I. skupině prací (částky korespondují s minimální mzdou) a v poslední 8. skupině prací (z částky 32.400 Kč na 34.600 Kč za měsíc, resp. z částky 192,80 Kč na 207,60 Kč za hodinu). U 2. až 7. skupiny prací se nejnižší úrovně zaručené mzdy pro rok 2023 nezvýšily.


1. prosince 2022

OTCOVSKÁ DOVOLENÁ A ELEKTRONIZACE KARANTÉNY

Na základě zákona č. 358/2022 Sb. došlo s účinnstí od 1. 12. 2022 k důležitým změnám v právní úpravě dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovské). V té souvislosti bylo do zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, doplněno nové ustanovení § 195a, dle kterého přísluší zaměstnanci po dobu čerpání této dávky nově otcovská dovolená.

Další důležitou změnou, kterou novela přinesla, je elektronizace karantény. Orgány nemocenského pojištění jsou nově stejně jako u dočasné pracovní neschopnosti povinny sdělovat zaměstnavateli na jeho žádost elektronickou cestou informaci o nařízené karanténě..

O všem vás budeme informovat na svých seminářích a webinářích.


1. září 2022

ZVÝŠENÍ PLATOVÝCH TARIFŮ V 1. PLATOVÉ TABULCE

S účinností od 1. 9. 2022 došlo na základě změnového nařízení vlády č. 264/2022 Sb. ke zvýšení platových tarifů ve stupnici (platové tabulce) č. 1 dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o 10 %. Zvýšení se týká např. úředníků územních samosprávných celků nebo nepedagogických pracovníků.


24. srpna 2022

DALŠÍ ZMĚNA CESTOVNÍCH NÁHRAD

V důsledku rostoucích cen MPSV svojí vyhláškou publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 237/2022 s účinností ode dne 20. 8. 2022 znovu změnilo vyhlášku č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Od uvedeného data došlo konkrétně ke zvýšení tuzemského stravného (v relacích dle doby trvání pracovní cesty: 120 až 142 Kč - 181 až 219 Kč - 284 až 340 Kč) a průměrné ceny benzínu oktanové číslo 98 (z částky 40,50 Kč na částku 51,40 Kč za 1 litr).


1. července 2022

OPĚTOVNÉ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA

S účinností od 1. 7. 2022 vláda svým nařízením publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 204/2022 opět zvýšila životní minimum, a to z částky 4.250 Kč na částku 4.620 Kč.

To samozřejmě ovlivnilo též výši srážek prováděných zaměstnavatelem zaměstnanci z jeho mzdy, platu nebo jiných postižitelných příjmů. Od uvedeného data představuje nezabavitelná částka na povinného 9.416,25 Kč a na každou jím vyživovanou osobu 3.138,75 Kč.


1. června 2022

NAŘÍZENÍ O VÝŠI NÁHRAD V SOUIVISLOSTI S PRACOVNÍM ÚRAZEM A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Dne 1. 6. 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). S odkazem na zmocnění obsažené v ustanovení § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vláda od uvedeného dne navýšila průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, resp. náhrady nákladů na výživu pozůstalých, o 8,2 %.


1. dubna 2022

ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA A SRÁŽKY ZE MZDY

Ke dni 1. 4. 2022 vláda svým nařízením č. 75/2022 Sb. zvýšila životní minimum, tedy parametr důležitý mj. pro výpočet nezabavitelné částky na povinného a na osoby, kterým je povinen poskytovat výživné, při srážkách ze mzdy, platu a jiných postižitelných příjmů. Namísto dosavadních 3.860 Kč měsíčně činí životní minimum nově 4.250 Kč za měsíc.

S přihlédnutím ke zvýšení normativních nákladů na bydlení novelou zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 28. 1. 2022, představuje nezabavitelná částka na povinného 9.138,75 Kč a na každou jím vyživovanou osobu 3.046,25 Kč.