AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Pracovněprávní aktuality

25. července 2019

MIMOŘÁDNÉ PRACOVNÍ VÍZUM

Dne 31. 7. 2019 nabude účinnosti zákon č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Rozsáhlá novela přinese mj. právní úpravu mimořádného pracovního víza (nové ustanovení § 31a zákona) jako víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Vízum se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území České republiky, bylo mu za zmíněným účelem vydáno povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a plnění tohoto účelu vyžaduje jeho pobyt na území delší než 90 dnů.

Nutno ale upozornit, že vydávání mimořádného pracovního víza je podmíněno tím, že vláda k tomu vydá nařízení, kterým bude reagovat na situaci na trhu práce (mimořádný nedostatek pracovníků v určitém odvětví nebo profesi nebo jiná mimořádná událost) a upraví podmínky, za kterých bude ministerstvo víza udělovat. Platnost mimořádného pracovního víza bude maximálně 1 rok a nelze ji prodloužit.


3. července 2019

ELEKTRONICKÉ NESCHOPENKY VE SBÍRCE ZÁKONŮ

Od 1. 1. 2020 bude spuštěn systém elektronických neschopenek (tzv. e-neschopenek) včetně možnosti zaměstnavatele požádat ČSSZ o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců.

Příslušná novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, již vyšla ve Sbírce zákonů, a to pod číslem 164/2019.

O všech změnách v oblasti nemocenského pojištění a o právech a povinnostech zaměstnavatelů s tím souvisejících Vás budeme informovat na některém z našich seminářů, které pro Vás pořádáme, např. na konferenci pro mzdové účetní dne 18. září 2019 v Ostravě.


24. dubna 2019

NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SBÍRCE ZÁKONŮ

Dne 24. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2019 vyhlášen a stejného dne nabyl účinnosti nový zákon o zpracování osobních údajů. Navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v odborné veřejnosti uváděno pod anglickou zkratkou GDPR – General Data Protection Regulation), které nabylo účinnosti již 25. 5. 2018.

Zákon se vztahuje jen na vybrané případy zpracování osobních údajů (např. při zajišťování některých zájmů České republiky nebo pro novinářské účely) a za zmínku stojí zejména skutečnost, že povinuje Úřad pro ochranu osobních údajů upustit od správního trestu za přestupek na úseku ochrany osobních údajů orgánům veřejné moci a veřejným subjektům.


12. dubna 2019
MINIMÁLNÍ VÝŠE MZDY PRO ÚČELY MODRÉ KARTY

Na území České republiky může cizinec pobývat a pracovat mj. na základě tzv. modré karty. Jde o dokument, který spojuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem. Modrá karta je určena pro vysoce kvalifikované občany třetích zemí. Za vysokou kvalifikaci se pro tento účel považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

Jednou z náležitostí, kterou musí cizinec žádající o vydání modré karty doložit, je pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednaná „na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy“ vyhlášené sdělením MPSV.

Na základě sdělení MPSV vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2019 platí, že pro období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice částku 382.620 Kč.


3. dubna 2019

ZMĚNA V NAŘÍZENÍ VLÁDY O NEZABAVITELNÝCH ČÁSTKÁCH

Dne 1. 6. 2019 nabude účinnosti nařízení vlády č. 91/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

V současné době platí dle ustanovení § 2 zmíněného nařízení vlády, že částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle ustanovení § 279 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, srazí bez omezení, činí „součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu“. Nově to bude dvojnásobek této částky, konkrétně 19.286 Kč.

Dle přechodného ustanovení novely „v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení. Půjde tedy poprvé o mzdu (plat a další postižitelné příjmy) za červen 2019.


28. února 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚOOÚ

Na svých internetových stránkách www.uoou.cz zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Výroční zprávu Úřadu za rok 2018. Zpráva obsahuje mimo jiné i zajímavé poznatky a závěry z kontrolní činnosti v oblasti zpracování osobních údajů zaměstnanců v rámci personální administrativy.


12. února 2019

KARENČNÍ DOBA BUDE ZRUŠENA

S účinností od 1. 7. 2019 bude zákonem č. 32/2019 Sb. zrušena tzv. karenční doba. To znamená, že od uvedeného data bude zaměstnavatel poskytovat dočasně práce neschopnému zaměstnanci náhradu již od prvního pracovního dne (neodpracované hodiny). To se mu bude kompenzovat snížením sazby pojistného na sociální zabezpečení, a to z 25% na 24,8% z vyměřovacího základu.

Popsaná změna se nijak nedotkne práva zaměstnavatele kontrolovat v uvedeném období, zdali zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce co do povinnosti zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek (viz ustanovení § 192 odst. 6 a § 301a zákoníku práce), stejně jako jeho omezení zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době, pokud jde současně o dobu prvních 14 kalendářních dnů nemoci (viz ustanovení § 66 odst. 1 zákoníku práce).


28. prosince 2018

DALŠÍ ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLATEM

Pod číslem 332/2018 vyšla ve Sbírce zákonů další novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 1. 1. 2019. Vedle změn provedených ke stejnému datu novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2018 dojde od uvedeného data ještě k následujícím změnám v právní úpravě zvláštního příplatku (viz Příloha č. 6 k nařízení vlády):

1) Práce zařazené doposud do II. skupiny prací a spočívající v soustavném poskytování zdravotních služeb na operačních a porodních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a onkologických odděleních, nebo v soustavném poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí, a osobám s tělesným nebo mentálním postižením, jsou nově zařazeny do IV. skupiny prací (bod 5 a 6) s rozpětím výše zvláštního příplatku od 1.880 Kč do 7.500 Kč.

2) Do stejné skupiny prací, konkrétně do bodu 4, se ze III. skupiny posunuje poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

O těchto změnách jakož i dalších změnách v oblasti odměňování Vás budeme informovat na svých seminářích - viz rubrika Semináře.


14. listopadu 2018

ZÁKLADNÍ SAZBY ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO PRO ROK 2019

Pod číslem 254/2018 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. Oproti roku 2018 nutno upozornit zejména na zvýšení základní sazby ze 35 EUR na 40 EUR u Polska.


14. listopadu 2018

ZMĚNY V PLATOVÝCH TARIFECH ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ

Vláda na svém jednání schválila změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2019 vzrostou platové tarify těchto zaměstnanců o 5%. Platové tarify zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zvýší o 7%. Pedagogičtí pracovníci si polepší o 10%. U lékařů, zubních lékařů, lékařů orgánu sociálního zabezpečení a ochrany veřejného zdraví se platové tarify zvýší nerovnoměrně. Od 11. do 13. platové třídy o 7% a od 14. do 16. platové třídy o 2%.

Kromě zmíněného navýšení platových tarifů se dále zvýší spodní nároková hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku cca o 25%. Nově se vymezují některé podmínky pro poskytování zvláštního příplatku za práci spojenou s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy.

K úpravě dojde také v katalogu prací ve veřejných službách a správě s cílem zohlednit zvyšující se náročnost a odpovědnost spojenou se změnami podmínek při výkonu soudnictví a kompetencí státních zastupitelství.


13. listopadu 2018

NOVÉ REDUKČNÍ HRANICE PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚČELY

Pod číslem 237/2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019.

Tyto redukční hranice mají význam též pro výpočet průměrného redukovaného výdělku, z něhož se zjišťuje výše náhrady mzdy (platu, odměny z dohod), kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Podle ustanovení § 192 odst. 2 ZP totiž platí, že pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Pro rok 2019 platí tyto částky (v závorce po vynásobení koeficientem): 1.090 (190,75) Kč - 1.635 (286,13) Kč - 3.270 (572,25) Kč.


12. listopadu 2018

NOVÝ ROZHODNÝ PŘÍJEM PRO ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

S odkazem na ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zvýšilo Ministerstvo práce a sociálních věcí s účinností od 1. 1. 2019 částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Stalo se tak sdělením č. 236/2018 Sb. a nová výše činí 3.000 Kč (namísto stávajících 2.500 Kč).


28. srpna 2018

PŘIJATÁ A PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Pod číslem 181/2018 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela mj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V čem spočívá? Jde o doplnění ustanovení § 271b odst. 3 v tom smyslu, že pro účely náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v rámci odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se u uchazeče o zaměstnání považuje za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemocí z povolání výdělek ve výši minimální mzdy „platné v den zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání“.

Cílem novely je ujednotit praxi České pojišťovny a Kooperativy jako pojišťoven, u kterých jsou zaměstnavatele pro případ zmíněné odpovědnosti ze zákona pojištěni a které za něho vyplácejí (nebo mu refundují) uvedenou náhradu za ztrátu na výdělku. Účinnost novely nastane ke dni 1. 10. 2018.

V současné době se připravuje i další a větší novela téhož právního předpisu. MPSV poslalo do připomínkového řízení návrh, dle kterého má dojít k důležitým změnám např. v oblasti dovolené, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování nebo přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Účinnost se předpokládá k 1. 4. 2019, v oblasti dovolené pak k 1. 1. 2020, vše bude ale záležet na rychlosti legislativního procesu.


15. prosince 2017

NOVELA VYHLÁŠKY O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Dnešního dne byla pod číslem 436/2017 konečně ve Sbírce zákonů publikována a téhož dne nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké změny novela vyhlášky přinesla a jaké nastaly problémy kvůli tomu, že její účinost nastala o měsíc a půl později než novela dotčeného zákona, o tom všem se zmíníme na svých seminářích.