AG vzdělávací agentura, semináře a poradenství

AG vzdělávací agentura, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR
Ing. Alena Chládková
Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov

Pracovněprávní aktuality

28. 12. 2018

DALŠÍ ZMĚNY V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLATEM

Pod číslem 332/2018 vyšla ve Sbírce zákonů další novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od 1. 1. 2019. Vedle změn provedených ke stejnému datu novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2018 dojde od uvedeného data ještě k následujícím změnám v právní úpravě zvláštního příplatku (viz Příloha č. 6 k nařízení vlády):

1) Práce zařazené doposud do II. skupiny prací a spočívající v soustavném poskytování zdravotních služeb na operačních a porodních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a onkologických odděleních, nebo v soustavném poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí, a osobám s tělesným nebo mentálním postižením, jsou nově zařazeny do IV. skupiny prací (bod 5 a 6) s rozpětím výše zvláštního příplatku od 1.880 Kč do 7.500 Kč.

2) Do stejné skupiny prací, konkrétně do bodu 4, se ze III. skupiny posunuje poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

O těchto změnách jakož i dalších změnách v oblasti odměňování Vás budeme informovat na svých seminářích - viz rubrika Semináře.


14. 11. 2018

ZÁKLADNÍ SAZBY ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO PRO ROK 2019

Pod číslem 254/2018 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. Oproti roku 2018 nutno upozornit zejména na zvýšení základní sazby ze 35 EUR na 40 EUR u Polska.


14. 11. 2018

ZMĚNY V PLATOVÝCH TARIFECH ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ

Vláda na svém jednání schválila změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2019 vzrostou platové tarify těchto zaměstnanců o 5%. Platové tarify zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zvýší o 7%. Pedagogičtí pracovníci si polepší o 10%. U lékařů, zubních lékařů, lékařů orgánu sociálního zabezpečení a ochrany veřejného zdraví se platové tarify zvýší nerovnoměrně. Od 11. do 13. platové třídy o 7% a od 14. do 16. platové třídy o 2%.

Kromě zmíněného navýšení platových tarifů se dále zvýší spodní nároková hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku cca o 25%. Nově se vymezují některé podmínky pro poskytování zvláštního příplatku za práci spojenou s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy.

K úpravě dojde také v katalogu prací ve veřejných službách a správě s cílem zohlednit zvyšující se náročnost a odpovědnost spojenou se změnami podmínek při výkonu soudnictví a kompetencí státních zastupitelství.


13. 11. 2018

NOVÉ REDUKČNÍ HRANICE PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚČELY

Pod číslem 237/2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019.

Tyto redukční hranice mají význam též pro výpočet průměrného redukovaného výdělku, z něhož se zjišťuje výše náhrady mzdy (platu, odměny z dohod), kterou je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Podle ustanovení § 192 odst. 2 ZP totiž platí, že pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru.

Pro rok 2019 platí tyto částky (v závorce po vynásobení koeficientem): 1.090 (190,75) Kč - 1.635 (286,13) Kč - 3.270 (572,25) Kč.


12. 11. 2018

NOVÝ ROZHODNÝ PŘÍJEM PRO ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

S odkazem na ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zvýšilo Ministerstvo práce a sociálních věcí s účinností od 1. 1. 2019 částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Stalo se tak sdělením č. 236/2018 Sb. a nová výše činí 3.000 Kč (namísto stávajících 2.500 Kč).


28. 8. 2018

PŘIJATÁ A PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Pod číslem 181/2018 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela mj. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V čem spočívá? Jde o doplnění ustanovení § 271b odst. 3 v tom smyslu, že pro účely náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v rámci odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se u uchazeče o zaměstnání považuje za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemocí z povolání výdělek ve výši minimální mzdy „platné v den zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání“.

Cílem novely je ujednotit praxi České pojišťovny a Kooperativy jako pojišťoven, u kterých jsou zaměstnavatele pro případ zmíněné odpovědnosti ze zákona pojištěni a které za něho vyplácejí (nebo mu refundují) uvedenou náhradu za ztrátu na výdělku. Účinnost novely nastane ke dni 1. 10. 2018.

V současné době se připravuje i další a větší novela téhož právního předpisu. MPSV poslalo do připomínkového řízení návrh, dle kterého má dojít k důležitým změnám např. v oblasti dovolené, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování nebo přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Účinnost se předpokládá k 1. 4. 2019, v oblasti dovolené pak k 1. 1. 2020, vše bude ale záležet na rychlosti legislativního procesu.


18. 6. 2018

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍCH AKCÍ SÚIP ZA ROK 2017

Jedním ze způsobů, jak se dozvědět o činnosti orgánů inspekce práce jakožto orgánů kontrolujících dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů je Roční souhrnná zpráva Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) o výsledcích kontrolní činnosti těchto orgánů za příslušný kalendářní rok.

Z této zprávy se dozvíte např. to, jakým směrem byly zaměřeny podněty ke kontrole v oblasti pracovněprávních vztahů a která ustanovení pracovněprávních předpisů z této oblasti byla podle statistiky SÚIP nejčastěji porušována. Roční zpráva je k dispozici na webových stránkách www.suip.cz.


6. 4. 2018
MINIMÁLNÍ VÝŠE MZDY PRO ÚČELY MODRÉ KARTY

Na území České republiky může cizinec pobývat a pracovat mj. na základě tzv. modré karty. Jde o dokument, který spojuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za tímto účelem. Modrá karta je určena pro vysoce kvalifikované občany třetích zemí. Za vysokou kvalifikaci se pro tento účel považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.

Jednou z náležitostí, kterou musí cizinec žádající o vydání modré karty doložit, je pracovní smlouva pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednaná „na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy“ vyhlášené sdělením MPSV.

Na základě sdělení MPSV vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2018 platí, že pro období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 činí průměrná hrubá roční mzda v České republice částku 354.048 Kč.


17. 2. 2018

ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚIP NA ROK 2018

Dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Státní úřad inspekce práce (SÚIP) coby ústřední orgán inspekce práce roční program kontrolních akcí. Ten projednává s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a následně jej předkládá ministerstvu práce a sociálních věcí ke schválení. Jmenované ministerstvo je oprávněno v případech hodných zvláštního zřetele určit v ročním programu rozsah a počet kontrolních akcí.

Program kontrolních akcí na každý kalendářní rok a tím pádem i zaměření své kontrolní činnosti v jeho průběhu zveřejňuje Státní úřad inspekce práce na svých internetových stránkách www.suip.cz. K dispozici je už plán jeho činnosti na rok 2018. Z něho lze upozornit třeba na kontroly v oblasti odměňování (ve vazbě např. na dodržení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy), ochrany osobních práv zaměstnanců (zejména dle ustanovení § 316 ZP) a na úseku agenturního zaměstnávání.


15. 12. 2017

NOVELA VYHLÁŠKY O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Dnešního dne byla pod číslem 436/2017 konečně ve Sbírce zákonů publikována a téhož dne nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké změny novela vyhlášky přinesla a jaké nastaly problémy kvůli tomu, že její účinost nastala o měsíc a půl později než novela dotčeného zákona, o tom všem se zmíníme na svých seminářích.


10. 12. 2017

ZMĚNY V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PLATEM

S účinností od 1. 1. 2018 bude stávající nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazeno „novým“ právním předpisem, totiž nařízením vlády stejného názvu a pod číslem 341/2017 Sb.

Uvedené nařízení není nové v pravém slova smyslu, protože kromě další změny počtu stupnic platových tarifů (pokles ze 7 na 5 platových tabulek) jen zvýší platové tarify zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž zdrojem financování platů je veřejné zdravotní pojištění. Změna čísla platové tabulky (bez změny platového tarifu) ani změna čísla nařízení vlády samotného neznamená dle našeho názoru, že by zaměstnavatel musel zaměstnancům s účinností ke dni 1. 1. 2018 vydávat nové platové výměry. Takový požadavek nelze z ničeho dovodit.

První změnou od svého vydání projde ke stejnému datu nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Bude změněno nařízením vlády č. 399/2017 Sb., které přinese některé posuny co do zařazení zaměstnanců do příslušné platové třídy.

Také o změnách v oblasti odměňování zaměstnanců platem Vás budeme informovat na našich seminářích - viz rubrika Semináře.


7. 12. 2017

NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH A ZÁKONÍK PRÁCE

S účinností od 1. 1. 2018 dojde k drobné změně zákoníku práce, a to na základě zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Změna se dotkne konkrétně ustanovení § 201 odst. 3 zákoníku práce, které pojednává o poskytnutí pracovního volna k výkonu veřejné funkce tomu zaměstnanci, jenž tak činí vedle plnění povinností vyplývajících mu z pracovního poměru (typicky neuvolněný člen zastupitelstva obce).

Aby bylo hned zřejmé, že se na takového zaměstnance mnohdy nevztahuje omezení pracovního volna rozsahem 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce (např. u neuvolněných členů zastupitelstva obce o tomto rozsahu rozhoduje podle zákona o obcích zastupitelstvo samo), bude novelou doplněna douška, že to platí jen v případech, „nestanoví-li jiný právní předpis jiný rozsah uvolnění“.


7. 12. 2017

DALŠÍ ZMĚNY V NÁHRADNÍM PLNĚNÍ

Pod číslem 327/2017 vyšla ve Sbírce zákonů další novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Změny s účinností od 1. 1. 2018 se budou až na výjimky týkat zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně náhradního plnění jako jednoho ze způsobu plnění tzv. povinného podílu.

Poskytovat náhradní plnění mohou dodavatelé v současné době maximálně do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Zmíněný limit bude snížen na 28násobek dotčené částky.

Pro rok 2018 a roky následující budou moci být dodavateli už jen ti zaměstnavatelé, s nimiž Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Přechodné ustanovení novely zákona stanoví, že zaměstnavatel, kterému je nyní poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě, se po dobu 2 kalendářních čtvrtletí následujících po dni nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zaměstnavatele, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Po tuto dobu může být i dodavatelem náhradního plnění. Během této doby by mělo dojít k uzavření nové dohody s Úřadem práce.


7. 12. 2017

PRACOVNÍ VOLNO VE VAZBĚ NA DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

S účinností od 1. 6. 2018 dojde k dalšímu rozšíření dávek nemocenského pojištěnídlouhodobé ošetřovné.

Nárok na tuto dávku bude mít pojištěnec, který splní podmínky dané zákonem, bude pečovat o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a nebude vykonávat v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou. Podpůrčí doba bude u dlouhodobého ošetřovného trvat nejdéle 90 kalendářních dnů a výši této dávky zákon stanoví na 60% denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Ze související novely zákoníku práce lze upozornit především na to, že dle nově vloženého ustanovení § 191a zaměstnavatel nebude povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody. Doba poskytování dlouhodobé péče bude ochrannou dobou v režimu právní úpravy zákazu výpovědi (§ 53 zákoníku práce) a bude se považovat pro účely dovolené za výkon práce (§ 216 odst. 2 zákoníku práce). Totéž má nově platit též o době, kdy zaměstnanec ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění, a o době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění